search-icon
Spis treści

Budowa studni głębinowej i obowiązujące przepisy 2022

Susze w lecie, problemy z wodą i rosnące stawki za wodę skłoniły wielu niezależnych właścicieli domów do kopania studni. Studnia podwórkowa może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze na wydatkach na wodę. Niektórzy ludzie nie mają innego wyjścia, jeśli ich nieruchomość nie ma dostępu do sieci wodociągowej i nie ma planów jej szybkiej budowy. Budowa studni przydomowej rządzi się szeregiem zasad. Ten artykuł traktuje o najważniejszych z nich.

Projekt oświetlenia

Darmowy projekt oświetlenia

 • Wiercenie studni głębinowej może być jedyną możliwością dostępu do wody w niektórych przypadkach.
 • Wiercenie studni nie wymaga pozwolenia, o ile nie przekroczy się 30 m głębokości i zużycia wody 5 m3/dzień.
 • Zezwolenie wodnoprawne wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”.
 • Miejsce odwiertu musi być tak zlokalizowane, aby spełnione były wymagane odległości od elementów architektonicznych. Sprawdź, jakie są wymagania.
 • Koszt budowy studni głębinowej to ok. 6-6 tys. PLN.
LAMPA PRZENOŚNA LED LOYAL LIGHTING 4250LM LUMILEDS IP65 4K

30W lampa budowlana przenośna od ART Multioffice o kodzie LY-LWL-C30. Strumień świetlny 4250lm oraz barwa 4000K.

135.30 zł

Zobacz produkt

Studnia głębinowa i jej budowa

Na niektórych nieruchomościach budowa studni głębinowej jest jedyną możliwością na uzyskanie dostępu do wody. Każda działka budowlana, na której można zbudować obiekt dla ludzi, musi mieć dostęp do wody, ścieków, energii i sieci ciepłowniczej. Możliwość podłączenia wody jest najbardziej podstawowym wymogiem. Jeśli nie jest to możliwe, właściciel działki ma możliwość zainstalowania indywidualnego ujęcia wody, zbiornika bez drenażu lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to możliwe

Budowa studni głębinowej

Budowa studni głębinowej

, jeśli objętość ścieków produkowanych dziennie jest mniejsza niż 5 m3. Jeśli jednak biznes wodno-kanalizacyjny stwierdzi, że nie będzie w stanie doprowadzić sieci wodociągowej na działkę, ponieważ znajduje się ona np. zbyt daleko od sieci wodociągowej, będziesz musiał zbudować własny pobór wody.

Dobrym pomysłem jest również zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przed rozpoczęciem kopania studni. Możliwe, że taki plan zagospodarowania zabrania wiercenia studni głębinowej w danej lokalizacji. Nie będziemy mogli zamontować studni, jeśli taki zapis zostanie ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły poradnikowe

Czy trzeba mieć pozwolenie na studnię głębinową?

Planując wiercenie studni, pierwszym pytaniem jest to, czy trzeba mieć pozwolenie na studnię głębinową. Budowa studni nie wymaga pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak jest to konieczne tylko dla studni o głębokości do 30 metrów i średniej rocznej dziennej wydajności mniejszej niż 5 m3. Wymagania są ograniczone do powiadomienia odpowiedniego organu gminy. Przekroczenie wyżej wymienionych progów użyteczności odwiertu wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. W tym przypadku podstawą jest zezwolenie wodno-prawne, o które ubiegać trzeba się w Państwowym Gospodarstwa Wodnym „Wody Polskie”.

Wody Polskie mają nawet miesiąc na odpowiedź na Twój wniosek, z możliwością dwumiesięcznego przedłużenia, jeśli coś trzeba doprecyzować lub uzupełnić. Tymczasem obecne przepisy stanowią, że inwestor nie ma prawa rozpocząć inwestowania przed otrzymaniem zezwolenia.

Studnia głębinowa i jej budowa

W praktyce bardzo niewiele osób się o nie ubiega. Obawiając się biurokracji, inwestorzy wywiercają studnię przydomową, nie powiadamiając nikogo, nawet jeśli parametry wymagają uzyskania pozwolenia wodno-wodnego. Jest to niebezpieczne, nawet jeśli udowodnienie niewłaściwego postępowania inwestora jest mało prawdopodobne (oczywiście nie zachęcamy do tego).

Koszt uzyskania pozwolenia wodno-wodnego to 230,50 zł. Z drugiej strony konsekwencje jego braku mogą być znacznie poważniejsze. Może to być do 500 procent zmiennego kosztu poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.

Jeżeli w naszych działaniach jesteśmy reprezentowani przez pełnomocnika, wniosek musi być poparty pełnomocnictwem i dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Jeżeli wniosek składa w imieniu inwestora osoba wymieniona jako prokurent w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest wymagane pełnomocnictwo (CEIDG).

Czy trzeba mieć pozwolenie na studnię głębinową

Czy trzeba mieć pozwolenie na studnię głębinową

Co potrzeba do studni głębinowej – dokumentacja

Jaka dokumentacja do studni głebinowej wymagana jest przy składaniu wniosku w PGW “Wody Polskie”? Wniosek wraz z raportem z prawa wodnego stanowi podstawę do wydania pozwolenia. Ponadto wymagane są następujące dokumenty:

 • Napisane bez użycia specjalistycznych słów, wyjaśnienie, w jaki sposób proponowane zadanie zostanie wykonane
 • Rodzaj i lokalizacja realizacji przedsięwzięcia, a także kryteria użytkowania gruntu w fazie realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania odwiertu, są określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Opis planowanej działalności (np. czerpanie wody do celów mieszkalnych)
 • Podjęcie decyzji o tym, gdzie umieścić inwestycję celową
 • Wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypisy z ewidencji gruntów, które obejmują nieruchomości w zakresie lokalizacji przyszłej studni Dokumentacja dotycząca hydrogeologii
 • Ocena wodnoprawna
 • Decyzja środowiskowa
 • Projekt instrukcji gospodarki wodnej
 • Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych
 • Dowód uiszczenia opłaty
STATYW Z NAŚWIETLACZAMI LED 2X 50W I PRZEWODEM 3M

Budowlany przenośny naświetlacz LED koloru żółtego od Eco Light o kodzie EC79905. Posiada 2 naświetlacze o mocy 50W z barwą światła biała neutralna.

270.40 zł

Zobacz produkt

Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze mają zastosowanie do budowy studni głębinowych. Każdy z nich jest odpowiedzialny za odrębny aspekt podziemnych ujęć wody. Charakterystyka techniczna i minimalne limity odległości dla odwiertów są określone w przepisach budowlanych, w celu zapewnienia akceptowalnych warunków higienicznych i zdrowotnych, a także ochrony środowiska. W niektórych przypadkach przepisy dwóch pozostałych ustaw wymagają od inwestora uzyskania pozwolenia wodno-wodnego i wybudowania projektu robót geologicznych przed jego zatwierdzeniem w starostwo (jeśli studnia jest przeznaczona do specjalnego wykorzystania wody, a więc nie tylko na potrzeby gospodarstw domowych).

Ponieważ planowany odwiert dotknąłby w przyszłości inne podmioty poza inwestorem, w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodno-wodnego wymagana jest obszerna dokumentacja. Zazwyczaj są to właściciele przyległych działek, których powiadamia ogłoszenie zamieszczone w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Wód Polskich. Oświadczenie jest również publikowane w Powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa (BIP) oraz urzędach gmin właściwych w sprawach uprawnych wodociągów.

Przed dokonaniem inwestycji należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli wniosek ma jakiekolwiek wady, PGW „Wody Polskie” zwróci się do strony o ich naprawienie w określonym terminie. Wniosek nie zostanie poddany ocenie, jeśli taki wymóg nie zostanie spełniony. Wniosek jest rozpatrywany w przypadku braku opłaty za pełnomocnictwo, ale informacja o braku wpłaty przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu gminy lub gminy, który następnie rozpocznie postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania środków pieniężnych.

Co potrzeba do studni głębinowej

Co potrzeba do studni głębinowej

Jakie są zasady wiercenia studni głębinowej?

Wiercenie studni głębinowej należy wykonać, stosując się do pewnych zasad. Niemożliwe jest wywiercenie nowego odwiertu w dowolnym miejscu. Istotne jest również zachowanie akceptowalnych parametrów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego. Oceniając inwestycję, ważne jest, aby określić czy można spełnić pewne cechy, takie jak odległość od istniejących budynków, obiektów i innej infrastruktury.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa wymagania dotyczące odwiertów. W związku z tym ważne jest, aby ocenić, czy będziemy w stanie zachować pewne specyfikacje podczas budowy studni. Wszystko sprowadza się do odległości studni od kluczowych elementów architektonicznych.

Odległość między osią odwiertu a poszczególnymi elementami architektonicznymi, zgodnie z pkt 31 ust. 1 rozporządzenia powinna wynosić:

 • 5 metrów od granicy działki
 • 7,5 metra od rowu na poboczu drogi
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników na nieczystości.
 • 30 metrów od przewodu kanalizacji rozsączającego
 • 70 m od wybiegów dla zwierząt.

Oczywiście przepisy dopuszczają wyjątki, ponieważ odległość od granicy działki może być mniejsza niż 5 metrów — o ile spełnione są pozostałe warunki. Nie będzie konieczne przestrzeganie wymagań dotyczących odległości od innych rzeczy podczas kopania studni, z której woda wykorzystywana będzie do nawadniania.

Budowa studni głębinowej krok po kroku

Budowa studni głębinowej zapewnia dostęp do czystej, wysokiej jakości wody z leżących głęboko płyt wodonośnych. Po rozwiązaniu problemów licencyjnych dla studni głębinowej prace rozpoczyna się od wywiercenia otworu pod rurą osłonową o średnicy około 20 cm. Otwór jest następnie wypełniany kolumną stalowych rur osłonowych o średnicy 14-17 cm. Jego zadaniem jest ochrona wody ze studni, wód gruntowych, wody deszczowej, ścieków, piasku, gleby i żwiru, które będą używane. Platforma wiertnicza nadal działa, dopóki nie osiągnie wodonośnej z odpowiednią wydajnością i jakością wody. Pompy płuczkowe usuwają zanieczyszczoną i brudną wodę ze studni, a także piasek.

Gdy stwierdzimy, że jakość i ilość wody w pokładzie jest zadowalająca, możemy ruszyć do przodu z budową odpowiedniej studni. W tym celu zostanie wprowadzona kolumna rur PVC i rur filtracyjnych wraz z pompą zatapialną. Żwir filtracyjny służy do wypełnienia obszaru między filtrami a obudową otworu, jeśli to konieczne.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią pompę zatapialną do studni głębinowej, aby spełniała ona swoją funkcję. Wymaga to przeglądu aktualnego stanu na działce. Należy wziąć pod uwagę głębokość studni i ujęcie wody, a także odległość między studnią a budynkiem, wysokość budynku, zapotrzebowanie na wodę i średnicę samej studni. Warto postawić zakład na najnowocześniejszą technologię. Pompa musi być skalibrowana do głębokości wody i posiadać certyfikat Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający jej kontakt z wodą pitną. Wydajność i wysokość podnoszenia to dwa najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy. Maksymalny chwilowy pobór wody należy ustalić w celu określenia wydajności (przyjmuje się, że w jednorodzinnym domu ze zlewem, zmywarką, dwiema wannami, muszlą klozetową, zmywarką i pralką maksymalny chwilowy pobór wody wynosi 2,5 m3 / godz.). Ponieważ wydajność pomp przewyższa zwykłe zużycie wody w domu, w instalacji należy umieścić zbiornik hydroforowy, aby urządzenie nie włączało się często przy minimalnym poborze wody.

Wiercenie, a nie kopanie, służy do tworzenia głębokich studni. Do wykonania tego zadania służy wiertnica. Ciężarówka z platformą wiertniczą jest zwykle pierwszą, która przyjeżdża na miejsce. W rezultacie powinieneś mieć zaplanowany dostęp do ziemi, a także lokalizację studni. Istnieją również firmy, które zatrudniają mniejsze, lżejsze platformy wiertnicze; w takim przypadku ustawienie go nawet w głębi zabudowanej działki lub w rogu nie będzie problemem.

Ile kosztuje wiercenie studni głębinowej?

Koszt wiercenia odwiertu głębinowego wynosi od 3500 do 4000 zł. Głębokość odwiertu jest znacząca, ponieważ każdy metr odwiertu kosztuje od 150 do 250 zł, w zależności od warunków gruntowych, a 1 metr rury osłonowej kosztuje 100 zł. Wykonanie punktu rysunku, podłączenie wyżej wymienionej pompy zatapialnej, zainstalowanie filtrów i podłączenie do domu są wliczone w cenę. Całkowity koszt wyniesie od 6000 do 7000 zł.

Artykuł napisany przez Rafał Brzeziński, 27 września 2021